no-img
استار پروژه

کنش پژوهی بررسی تاثیر راهبرد های یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

DOC
کنش پژوهی بررسی تاثیر راهبرد های یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش
doc
ژانویه 21, 2018
152کیلوبایت
144 صفحه ی (word)
۳,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان – خرید

کنش پژوهی بررسی تاثیر راهبرد های یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش


کنش پژوهی بررسی تاثیر راهبرد های یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

درقالب فرمت ورد (word) قابل ویرایش


کنش پژوهی بررسی تاثیر راهبرد های یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

کنش پژوهی بررسی تاثیر راهبرد های یادگیری برافزايش پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش

Investigating the Impact of Learning Strategies on Improving Academic Achievement in Highly Intelligent Students

قسمتی از متن کنش پژوهی:

اندیشمندان از دیرباز به اهمیت یادگیری و ضرورت شناخت آن پی برده اند. به طوری که تاریخچه بررسی یادگیری به 2400 سال قبل یعنی دوران افلاطون و ارسطو باز می گردد. افلاطون معتقد بود که دانش ارثی است لذا آن را یکی از اجزاء طبیعی ذهن آدمی می دانست. به باور افلاطون، آدمی از راه اندیشیدن درباره محتوای ذهن خود کسب دانش می کند. از سوی دیگر، ارسطو معتقد بود که دانش، نتیجه تجربی حسی است و ارثی نیست.
افلاطون و ارسطو هر دو فردگرا هستند و ذهن را فعال می دانند. افلاطون اعتقاد داشت که همه انسان ها روح دارند و روح دارای دانشی خاص و کامل است. به عبارت دیگر او دانش را یکی از ویژگی های ارثی انسان می دانست. به این دلیل افلاطون را می توان « فطرت گرا » نامید، در صورتی که ارسطو تجارب حسی را سرچشمه همه دانش ها می دانست، بنابراین ارسطو را می توان یک « تجربه گرا » به شمار آورد.
عقاید این دو دانشمند در طول تاریخ طرفداران و مخالفینی داشته و اغلب نظریه های معاصر یادگیری که روان شناسان مختلف در تعریف و تبیین یادگیری مطرح کرده اند، ریشه در یکی از این دو دیدگاه دارد و در هر دوره، یکی از این دو دیدگاه غالب بوده است. عقاید افلاطون درباره ماهیت دانش از آغاز مسیحیت تا دوره رنسانس نظریه غالب محسوب می شد. از قرن هفدهم به بعد دانشمندانی چون رنه دکارت ، توماس هابز و جان لاک با نظریه فطرت گرایی مخالفت کردند و اعتقاد داشتند که اندیشه ها حاصل تجربه ها است. تلاش این دانشمندان سبب شد که دیدگاه تجربه گرایی در نظریه های یادگیری مجدداً مطرح شود. به طوری که در قرن نوزدهم توجه شایانی به قانون تداعی ارسطو شباهت ، تضاد ، مجاورت و بسامد مبذول شد و از سال 1920 تا حوالی 1970، دنیای روان شناسی در ایالات متحده امریکا در تسخیر مکتب تداعی بود. هدف کلی مکتب تداعی، استخراج قوانین ابتدایی رفتار و یادگیری و تسری آن به موقعیت های پیچیده تر بود. در این مکتب استنتاج درباره فرآیندهای اساسی با رفتار مشهود پیوندی نزدیک دارد و حیوان ها و انسان ها موضوع های مناسب مطالعه بودند. تحقیقات مربوط به یادگیری و حافظه در مورد موجودات زنده پایین تر از انسان بر اساس این باور که قوانین یادگیری، جهان شمول است و کار با حیوانات در آزمایشگاه قابل تسری به انسان ها است ، گسترش یافت .
البته روان شناسان تداعی گرا تحقیقاتی نیز در زمینه حافظه، تفکر و حل مسأله انجام داده اند. ولی محور مطالعه در اکثر تحقیقات مربوط به حافظه، یادگیری به اصطلاح طوطی وار بود. مفروضه همه این تحقیقات این بود که درک یادگیری پیچیده و پدیده حافظه از طریق شکل های ساده تر یادگیری و حافظه امکان پذیر است.
در دهه 60 مکتب رفتارگرایی اسکینر اقتدار زیادی داشت. ظرفیت کاربردی اصول رفتارگرایی در یادگیری انسان، به خصوص با ساختن ماشین های آموزشی و تهیه فنونی برای مدیریت کلاس و تأثیر استفاده از روش تقویت مثبت کاربرد اصول این مکتب در بیمارستانهای روانی و استفاده از روش های تغییر رفتار در مراکز مشاوره و بسیاری از موارد دیگر، نفوذ رفتارگرایی را نشان می دهد. در حالی که رفتارگرایی اسکینر می رفت که بیشترین تأثیر را در آموزش داشته باشد، روان شناسان به تدریج نگران آن شدند که سلطه طلبان جامعه از قوانین رفتاری آن سوء استفاده کنند . از آنجا که در مکتب رفتارگرایی، انسان ، گیرنده نافعال محرک ها تلقی می شد و فرآیند های ذهنی و فکری انسان مورد توجه آنها نبود، بتدریج از نفوذ آن کاسته شد.

فهرست مطالب :

 • فصل اول : کلیات پژوهش
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • سوالهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • تعاریف عملیاتی متغییرها
 • فصل دوم : پیشینه پژوهش
 • تاریخچه نظریه های یادگیری
 • جایگاه هشیاری در مکاتب روان شناسی
 • آغاز نظریه های شناختی یادگیری
 • نظریه های رشد شناختی
 • نظریه خبرپردازی یادگیری (پردازش اطلاعات)
 • الگوهای شناختی
 • مدل شناختی تعدیل شده واخ و نورمن
 • الگوی پردازش اطلاعات
 • تاریخچه پژوهش های فراشناختی
 • حافظه کوتاه مدت
 • تقطیع
 • حافظه دراز مدت
 • مدل پردازش اطلاعات در یادگیری
 • اقسام حافظه دراز مدت
 • حافظه معنایی
 • حافظه روندی
 • شناخت چیست ؟
 • فرآیند های شناختی حافظه
 • شناخت و رابطه آن با پردازش اطلاعات
 • رابطه شناخت و فراشناخت
 • عناصر تشکیل دهنده فراشناخت
 • طبقات دانش فرا شناخت
 • فراشناخت در برابر فراحافظه
 • فراشناخت در دانش آموزان
 • رشد فراشناخت
 • کمک به فراشناخت دانش آموزان
 • اهمیت فراشناخت در آموزش
 • کاربرد اصول روان شناسی شناختی در تدریس
 • تشریح راهبردهای یادگیری
 • راهبرد های شناختی در برابر راهبرد های فراشناختی
 • تشریح راهبردهای شناختی و انواع آن
 • راهبرد های تکرار برای یادگیری موضوع های ساده و پایه
 • تشریح راهبردهای فراشناختی و انواع آن
 • دانش و کنترل خود
 • دانش و کنترل خود و خود تنظیمی
 • دانش و کنترل فرآیند
 • انواع دانش موثر در فراشناخت
 • کنترل اجرایی رفتار
 • ارزشیابی
 • نظم دهی
 • فراشناخت و فرایادگیری
 • یادگیری کارآمد و نقش فرایادگیری
 • چگونگی تسهیل یادگیری
 • یک یادگیرنده کارآمد کیست ؟
 • اهمیت یادگیرنده راهبردی شدن
 • ویژگی های یادگیرندگان راهبردی
 • پژوهش ها در مناطق مختلف جهان
 • فصل سوم : روش پژوهش
 • مقدمه
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری
 • پرسشنامه راهبردهای یادگیری
 • روش نمره گذاری
 • اعتبار و روایی تست
 • طرح پژوهش و شیوه اجرا
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
 • مقدمه
 • بخش اول – توصیف اطلاعات
 • بخش دوم – تحلیل یافته ها
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • بحث و بررسی نتایج
 • محدودیتهای پژوهش
 • پیشنهادهای پژوهش
 • پیشنهادهای کاربردی
 • منابع فارسی
 • منابع انگلیسی

قیمت فایل : 3000 تومان – فرمت : word (قابل ویرایش) – صفحات: 144

 • خریدار گرامی : برای دانلود فایل پیشنهاد می کنیم از مدیریت دانلود استفاده کنید. همینطور فایل در قالب فرمت zip میباشد و برای اجرا نیازمند نرم افزار WinRaR میباشد.
۳,۰۰۰ تومان – خرید


موضوعات :
فروشگاه , کنش پژوهی

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.