no-img
استار پروژه

دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب – استار پروژه


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب
pdf
سپتامبر 16, 2017
130 کیلوبایت
17 صفحه (pdf)

دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب


دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

در قالب فرمت پی دی اف (pdf) غیرقابل ویرایش


طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

Brief explanation of software design and web pages

توضیحی مختصر :

اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي ﻓﻜﺮي ﻛﺎر ﮔﺰاران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ و از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮﻧﺎن و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن روﺷﻬﺎي ، ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﮋﻫﺶ ﮔﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎري ﺣﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ راﻫﻲ ﺑﺴﻮي ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي روز دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻤ ﻜﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺎ وﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن وﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن در ﺻﺪ ﺑﻴﻜﺎري و ﻟﺰوم ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ را وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ودﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ اورﻧﺪ وﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ردﻳﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط میدانستند اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮاي دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ، و ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎري ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ از اﺣﺎظ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ان ﺑﺮ ﺧﻮرداري ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ازاﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل وﺗﻼش ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ وﺷﺎﻳﺎن ، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و اﺑﺎداﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آن در ﻣﻌﺮض ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻗﺮار دارد . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺋﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻠﻘﻮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ و وﻓﻮر زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺣﻴﺎ و وﺟﻮد ﻟﻨﻮاع ﻣﻌﺎدن وﺛﺮوﺗﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻐﻞ را از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳت مکمل محیط ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺪارك ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از مجموعه اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪر اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روﻳﻜﺮدي ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎري از ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر است و بخش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ تعاون ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ، در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش و ﭼﺎره ﺳﺎز اﺳﺖ.دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.