no-img
استار پروژه

دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب


استار پروژه
اطلاعیه های نویسنده سایت

ادامه مطلب

PDF
دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب
pdf
شهریور ۲۵, ۱۳۹۶
130 کیلوبایت
17 صفحه (pdf)

دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب


دانلود طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

در قالب فرمت پی دی اف (pdf) غیرقابل ویرایش


طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

طرح توجیهی طراحی نرم افزار و صفحات وب

Brief explanation of software design and web pages

توضیحی مختصر :

اﻣﺮوزه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎل و ﺧﻼق ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﻓﻜﺮی ﻛﺎر ﮔﺰاران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ و از ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮﻧﺎن و ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن روﺷﻬﺎی ، ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﮋﻫﺶ ﮔﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮری ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﺣﻞ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ راﻫﻲ ﺑﺴﻮی ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻤ ﻜﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺳﻤﻴﻨﺎر ﻫﺎ وﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن وﺟﻮد ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن در ﺻﺪ ﺑﻴﻜﺎری و ﻟﺰوم ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ را وﻇﺎﻳﻒ دوﻟﺖ ودﺳﺖ اﻧﺪر ﻛﺎران ﻣﻤﻠﻜﺘﻲ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ اورﻧﺪ وﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی وﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ردﻳﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮم را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط میدانستند اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای دوﻟﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ، و ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻜﺎری ﻧﺴﻞ ﺟﻮان و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﻪ از اﺣﺎظ اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ ان ﺑﺮ ﺧﻮرداری ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ازاﻣﻜﺎن اﺷﺘﻐﺎل وﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﭼﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺴﻴﺞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ وﺷﺎﻳﺎن ، اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ و اﺑﺎداﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی آن در ﻣﻌﺮض ﭼﺎره اﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻗﺮار دارد . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻛﺸﻮر ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺷﻐﻞ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺟﺪﻳﺪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺋﺪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻠﻘﻮه ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ و وﻓﻮر زﻣﻴﻨﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺣﻴﺎ و وﺟﻮد ﻟﻨﻮاع ﻣﻌﺎدن وﺛﺮوﺗﻬﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻮﻳﻨﺪﮔﺎن ﺷﻐﻞ را از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮه ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ، ﻛﻪ ﻧﺒﻮد اﻧﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻬﻢ ﻛﺸﻮر ﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳت مکمل محیط ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺪارک ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از مجموعه اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺪر اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد روﻳﻜﺮدی ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻤﺎری از ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر است و بخش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎی ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎون اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻴﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺨﺶ تعاون ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﻚ ، در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺬب ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺟﻮان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش و ﭼﺎره ﺳﺎز اﺳﺖ.دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *